Voorwaarden Fietsen: Algemene voorwaarden

Eigendom
De gebruiker krijgt de fiets (of ander leenobject) in bruikleen voor een bepaalde afgesproken periode. De fiets blijft eigendom van Rinia Fietsen.
Legitimatie
U dient een geldig legitimatie bewijs te tonen. Denk hierbij aan een paspoort, ID kaart of rijbewijs.
Termijn
De gebruiker dient de fiets uiterlijk op de overeengekomen datum en tijdstip terug te brengen. Het is niet toegestaan, om welke reden dan ook deze termijn te verlengen zonder schriftelijke toestemming van Rinia Fietsen.
Verzekering
De fiets is door Rinia Fietsen niet verzekerd. U bent derhalve als gebruiker volledig aansprakelijk voor schade aan of verlies van de fiets. En dient direct aan Rinia Fietsen te worden gemeld.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de fiets. De gebruiker vrijwaart het bedrijf voor alle schade ten gevolge van of tijdens het gebruik van de gehuurde fiets, zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen en / of in beslagname en / of verbeurd verklaring van de fiets, alsmede voor de aanspraken van derden, verbandhoudend met het gebruik van de bedoelde fiets.